Ο σύλλογος διαθέτει πλούσια ιματιοθήκη τόσο από τις τοπικές νταρνάκικες φορεσιές όσο και από την υπόλοιπη Ελλάδα.